Eindhovens Dagblad : در هلند : تلفن به ایران با موبایل دیگران

mobile

در هلند یکی ایرانی با هزینه موبایل دیگران دایما به ایران تلفن می کرده است. این رویداد در شهر ایندهوفن در جنوب هلند رخ داده است. روزنامه محلی “ایندهوفن داخبلاد” در گزارشی در این رابطه نوشته است: این مرد جوان که بر اسکوتر سوار بوده است از رهگذران درخواست می کرده که تلفن همراه آنها را برای لحظاتی قرض بگیرد و چنانچه پاسخ مثبت بوده به ایران تلفن می کرده است؛ تماسی که صورحساب گرانی را برای صاحب تلفن به ارمغان می آورده است.

به گزارش «شبکه ایرانیان هلند»، یکی از رهگذاران که با درخواست این جوان روبه رو شده بوده به روزنامه “اَیندهوفن داخبلاد” گفته است این مرد با لحنی غمگین و با یک هلندی دست و پا شکسته درخواست خود را مطرح کرده ولی چون درخواست نامعقولی داشت از قرض دادن موبایل به او خودداری کرده است.

پلیس محلی همچنین به رسانه ها گفته شکایت های متعددی در این رابطه دریافت شده است و گرچه از هویت این فرد آگاه است ولی او را دستگیر نمی کند چون جنایتی مرتکب نشده است.

به فیس بوک شبکه ایرانیان هلند بپیوندید
برای دریافت خبرنامه رایگان شبکه ایرانیان هلند به ما ایمیل برنید

info [at] persiandutch.com

This entry was posted in Nieuws en Artikelen and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply